light-mode
dark-mode

Voorwaarden

Welkom bij online parafraseerder! Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van DuoTech, gevestigd te online parafraseerder. Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van online parafraser als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: „Klant“, „U“ en „Uw“ verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. „De Onderneming“, „Ons“, „Wij“, „Onze“ en „Ons“, verwijst naar onze Onderneming. „Partij“, „Partijen“, of „Ons“, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de genoemde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van pk. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de online parafrase te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het DuoTech’s Privacybeleid. De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten DuoTech en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op online parafraser. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van online parafraser voor uw eigen persoonlijk gebruik benaderen met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden. Dat mag niet:
 • Herpubliceer materiaal van online parafraser
 • Verkoop, huur of sublicentie van materiaal van online parafraser
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van online parafraser
 • Herverdelen van inhoud van online parafraser
Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Voorwaarden Generator. Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. DuoTech filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van DuoTech, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is DuoTech niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website. DuoTech behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd te verwijderen. U garandeert en verklaart dat:
 • U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen.;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden.;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.
U verleent DuoTech hierbij een niet-exclusieve licentie om al uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:
 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en
 • Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van DuoTech compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat. Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar DuoTech. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord. Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:
 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Het gebruik van DuoTech’s logo of ander artwork zal niet worden toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

i Kozijnen

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op websites die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op of anderszins een inbreuk vormen op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleiten.

Voorbehoud van recht

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden. Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of u direct te antwoorden. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheden die volgens het toepasselijke recht niet mogen worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.